Answering Definition Questions Using Web Knowledge Bases

Zhushuo Zhang, Yaqian Zhou, Xuanjing Huang, Lide Wu