Document Representation in Natural Language Text Retrieval

Tomek Strzalkowski