Recent Topics in Speech Recognition Research at NTT Laboratories

Sadaoki Furui, Kiyohiro Shikano, Shoichi Matsunaga, Tatsuo Matsuoka, Satoshi Takahashi, Tomokazu Yamada